Teva terminates Ajovy at Phase 3 in episodic cluster headache