FDA approves GlaxoSmithKline’s Trelegy for treating asthma